Statutter for Norsk Melanom Gruppe (NMG)
Godkjent i Styringsgruppemøte 18.6.19.

Norsk Melanom Gruppe
(NMG) består av en styringsgruppe på 15 personer, et arbeidsutvalg (4-6
personer) og en valgkomite (3 personer). Alle har en funksjonstid på 3 år og
kan gjenvelges.

Styringsgruppe:
Forslag til medlemmer av Styringsgruppen fremmes fra aktuelle fagmedisinske foreninger og
spesialforeninger.

Styringsgruppens sammensetning:
Hudlege, onkolog og
plastikkirurg/kirurg fra hver helseregion (12), patolog (1), radiolog (1),
nukleærmedisiner (1), almennpraktiserende lege (1) totalt 16 medlemmer. Kan
gjenvelges.

Hvert styringsgruppemedlem kan selv peke ut et varamedlem som har stemmerett dersom
styringsgruppemedlemmet er hindret i å delta på styringsgruppemøter.
Varamedlemmet skal representere samme spesialitet og, for hudlege/ onkolog og
plastikkirurg/ kirurg, komme fra samme helseregion som styringsgruppemedlemmet.
Dersom et styringsgruppemedlem sier fra seg sin plass i styringsgruppen i løpet
av en valgperiode kan varamedlemmet stille i dennes plass frem til neste
valg.

Styringsgruppemøter:
I tillegg til styringsgruppens faste medlemmer blir følgende ressurspersoner med talerett
invitert til å delta i styringsgruppemøtene:
 
Oftalmolog med spesialfelt innen behandling av øyemelanom
Genetiker
 Epidemiolog
 Forsker
Andre med særlig kompetanse innen melanomfeltet
Andre i skrivegruppen til handlingsprogrammet

Arbeidsutvalg:
Arbeidsutvalget bør om mulig være sammensatt slik at de forskjellige helseregioner og de ulike
spesialitetene er representert i størst mulig grad. Gruppen består av 4-6
personer inklusive leder, nestleder og sekretær/kasserer og velges av
Styringsgruppen ved avstemming eller akklamasjon. Funksjonstid 3 år
(sammenfallende med Styringsgruppen). Kan gjenvelges.

Leder, nestleder og sekretær/kasserer:
Leder bør ha stor erfaring og vitenskapelig legitimitet i fagmiljøet. Leder, nestleder og
sekretær/kasserer velges av Styringsgruppen etter innstilling fra valgkomiteen.
Funksjonstid 3 år (sammenfallende med Styringsgruppen). Kan gjenvelges.


Mandat og arbeidsoppgaver for styringsgruppe:

· Utarbeide og ajourføre handlingsprogram for malignt melanom og «pakkeforløp for føflekkreft»

· Utbre kunnskap om, og stimulere interessen for diagnostikk og behandling av malignt melanom 

· Vurdere forslag til nye kliniske studier og initiere nye studier

· Utpeke ansvarlige for utarbeidelse og gjennomføring av protokoller

· Styringsgruppen er besluttende myndighet for økonomiske og administrative avgjørelser

· Arrangere nasjonale NMG møter, minst annen hvert år

· Velge arbeidsutvalg, leder og nestleder,kasserer og sekretær

· Styringsgruppen har møter ved behov og minst 1 gang pr år

· Representantene i styringsgruppen er ansvarlig for NMG- arbeidet i sine respektive regioner og for informasjon til sine respektive spesialforeninger

· Høringsinstans for relevante fagmedisinske høringsrunder

· Endringer i NMG statuttene krever 2/3 flertall ved avstemning i styringsgruppen, at minst ¾ av styringsgruppen er tilstede og at foreslåtte endringer er sendt ut minst 1 måned før møtetidspunkt.

· Andre avstemninger avgjøres med flertall hvor minst halvdelen av styringsgruppe medlemmene har avgitt stemme, ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

Mandat og arbeidsoppgaver for arbeidsutvalg:

· Samordne arbeidet med Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne
melanomer

· Ansvarlig for den løpende drift av NMG


· Sekretariat for henvendelser til og fra NMG


· Foreslår /kanaliserer/ konkretiserer saker til behandling i Styringsgruppen


· Ansvarlig for regelmessig informasjon til Styringsgruppen


· Fordele arbeidsoppgaver innen Styringsgruppen etter kompetanse


· Ansvarlig for NMG's økonomi og fremlegger årsregnskap


· Ansvarlig for kontakt med tilsvarende grupper nasjonalt og nordisk og med farmasøytisk industri

· Forberede sakliste med saker til styringsgruppemøteneMandat og arbeidsoppgaver for valgkomite:

· Basert på forslag fra eksisterende valgkomité
velges ny valgkomité på årsmøtet året før styringsgruppevalg, og har tre års
funksjonstid

· Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer, helst
fra ulike RHF

· Leder og nestleder skal ikke sitte i valgkomitéen

· Medlem av valgkomitéen kan være kandidat til styringsgruppen
og arbeidsutvalget

· Medlem av valgkomitéen kan være kandidat til
leder og nestleder i neste periode, men må da tre ut av valgkomitéen

· Valgkomiteen skal påse at
styringsgruppesammensetningen er i henhold til NMG’s statutter

· Foreslå kandidater til arbeidsutvalg samt leder,
nestleder, kasserer og sekretær.

· Foreslå ressurspersoner

· Kontrollere at styringsgruppemedlemmer har
støtte fra/er fremmet av aktuelle fagmedisinske foreninger og spesialforeninger