Statutter for Norsk Melanom Gruppe (NMG)

Godkjent i Styringsgruppemøte 20.11.13.

Norsk Melanom Gruppe (NMG) består av en styringsgruppe på 21-23 personer, et arbeidsutvalg (4-6 personer), leder, sekretær, og valgkomite. Alle har en funksjonstid på 3 år og kan gjenvelges. 

Styringsgruppe

Forslag til medlemmer av Styringsgruppen fremmes fra aktuelle fagmedisinske foreninger og spesialforeninger. Forslag til epidemiolog fremmes fra Kreftregisteret. Forslag til andre medlemmer av Styringsgruppen, inkludert forsker, fremmes for leder av NMG og godkjennes i Styringsgruppen.

Styringsgruppens sammensetning:

Hudlege, onkolog og plastikkirurg/kirurg fra hver helseregion (15), patolog (1), radiolog (1), genetiker (1), almennpraktiserende lege (1), epidemiolog (1), forsker (1), andre med særlig kompetanse (0-2); totalt 21-23 medlemmer.

Arbeidsutvalg:

Arbeidsutvalget skal om mulig være sammensatt slik at de forskjellige helseregioner og de ulike spesialitetene er representert i størst mulig grad. Gruppen består av 4-6 personer inklusive leder og velges av Styringsgruppen etter at valgkomiteen har fremlagt forslag. Funksjonstid 3 år (sammenfallende med Styringsgruppen). Kan gjenvelges.

Arbeidsutvalg

Leder og sekretær velges av Styringsgruppen etter innstilling fra valgkomiteen. Funksjonstid 3 år (sammenfallende med Styringsgruppen). Kan gjenvelges.

Mandat og arbeidsoppgaver for styringsgruppe:

 • Utarbeide og ajourføre handlingsprogram for malignt melanom.
 • Utbre kunnskap om og stimulere interessen for diagnostikk og behandling av malignt melanom.
 • Vurdere forslag til nye kliniske studier og initiere nye studier.
 • Lage retningslinjer for publisering av NMG studier.
 • Utpeke ansvarlige for utarbeidelse og gjennomføring av protokoller.
 • Styringsgruppen er besluttende myndighet for økonomiske og administrative avgjørelser.
 • Arrangere nasjonale NMG møter, minst annen hvert år.
 • Velge arbeidsutvalg og leder.
 • Styringsgruppen har møter ved behov og minst 1 gang pr år.
 • Representantene i styringsgruppen er ansvarlig for NMG- arbeidet i sine respektive regioner og for informasjon til sine respektive spesialforeninger.


Mandat for arbeidsutvalg:

 • Ansvarlig for den løpende drift av NMG.
 • Sekretariat for henvendelser til og fra NMG.
 • Foreslår /kanaliserer/ konkretiserer saker til behandling i Styringsgruppen.
 • Ansvarlig for regelmessig informasjon til Styringsgruppen.
 • Fordele arbeidsoppgaver innen Styringsgruppen etter kompetanse.
 • Ansvarlig for NMG's økonomi og fremlegger årsregnskap.
 • Ansvarlig for kontakt med tilsvarende grupper nasjonalt og nordisk og med farmasøytisk industri etc.