Velkommen til Norsk Melanom Gruppe

Handlingsprogrammet er oppdatert i 10 utgave 5.7.23 og kan leses på Helsedirektoratets hjemmeside.

Neoadjuvant behandling siden 5.7.23. Pasienter med klinisk detekterbar og resektabelt stadium IIIB-IV diskuteres på melanom-MDT med tanke på neoadjuvant behandling med PD-1 hemmer.
Primært inoperable hudmelanomer og slimhinnemelanomer kan være aktuelle for neo-adjuvant behandling etter diskusjon på melanom MDT-møte.

Adjuvant medisinsk behandling er godkjent siden 26.8.2019.

Ny stadieinndeling jvf UICC og AJCC 2018 er innført 1.1.2018

Alle vedtak i NMG  ligger ikke i handlingsplanen siden det tar tid å oppdatere handlingsprogrammet.

Det foreligger vedtak i NMG fra 22.5.23 hvor anbefaling for sentinel node biopsi/ vaktpostlymfeknutekirurgi på sikt skal endres til rutinemessig å utføres fra stadium pT2b og høyere. Prosedyren kan stadig vurderes fra stadium pT1b og nærmere beskrivelse kan leses i teksten under fanen handlingsprogram sammen med anbefalt oppfølgning og staging. For pasienter med komorbiditet/ høy alder/ skrøpelighet som tilsier at man ikke vil starte medisinsk behandling forebyggende og som ender med å være i stadium IIIA til tross for evt spredning til vaktpostlymfeknuten(e) kan man i samvalg med pasienten fravelge prosedyren og vurdere om det stadig skal gjøres scintigrafi/ SPECT CT med utvidet eksisjon i stedet. Kan følges med ultralydsundersøkelse samkjørt med kontroller for stadium IB. Referat kommer etter godkjenning i november.

På Onkologisk forum 15-16.11.18 i Bergen er det besluttet å avvikle preoperativ ultralyd før vaktpostlymfeknutekirurgi grunnet manglende effekt. Ultralyd anbefales fortsatt i oppfølgningen.

Type text here

Kreftpakkeforløp er innført for melanom fra 1.9.2015. Se mer hos Helsedirektoratet eller via våre lenker.